БИДНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

мэдээний сүүлийн өөрчлөлт